Nájemní smlouva

I. Účastníci smlouvy

Nájemce: Rezidence SH-CZ s.r.o.

Adresa: U Pošty 15, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupený: Tomáš Hladík - jednatel

IČO: 199 25 701

DIČ: neplátce

Tel.: +420 775 702 260, email: rezidence@rezidencesh.cz

Banka: Banka CREDITAS a.s.

Číslo účtu: 110 796 732 / 2250

(dále jen „Nájemce“)

 

a

 

Podnájemce: ……………………………………….

Adresa: ………………………………………..

Zastoupený: ……………………………………….

IČO, datum narození: ……………….

DIČ: ………………..

Tel.: +420 ……………. , email: …………………….

Kontaktní osoba: …………………………………………

(dále jen „Podnájemce“)

 

II. Předmět podnájmu

2.1 Předmětem podnájmu je bytová jednotka č. … - bytová jednotka se nachází v …. NP v budově čp. 15, v ulici U Pošty, Staré Hradiště.

2.2 Nájemce prohlašuje, že je uživatelem předmětné bytové jednotky a to na základě nájemní smlouvy. Nájemce má plné právo bytovou jednotku podnajmout na základě předchozího písemného souhlasu vlastníka bytu.

2.3 Bytová jednotka se skládá z kuchyně s obývacím pokojem, pokoje, chodby, koupelny s WC. K bytové jednotce nenáleží venkovní parkovací stání.

 

III. Účel smlouvy

3.1 Nájemce přenechává touto smlouvou do podnájmu na dobu uvedenou v této smlouvě bytovou jednotku uvedenou v ust. 2.1 této smlouvy za účelem bydlení.

3.2 Podnájemce se zavazuje užívat bytovou jednotku uvedený v ust. 2.1 této smlouvy jen k účelu uvedenému v ust. 3.1 této smlouvy.

 

IV. Doba podnájmu

4.1 Nájemce přenechává podnájemci bytovou jednotku uvedenou v ust. 2.1 této smlouvy do podnájmu počínaje dnem …………………. Obě strany se zavazují pořídit o jeho předání protokol, ve kterém zejména popíší zařízení bytu, které Nájemce v bytě ponechává k užívání podnájemci (viz. Příloha č. 2 této smlouvy).

 

4.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne ……………… .

 

V. Skončení podnájmu

5.1 Podnájem bytové jednotky zanikne uplynutím doby podnájmu uvedené v ust. 4.2 této smlouvy, před jejím uplynutím může podnájem skončit též písemnou dohodou stran nebo písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran.

5.2 Nájemce může vypovědět tuto smlouvu ve dvouměsíční výpovědní době. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Podnájemci.

5.3 Podnájemce může tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi Nájemci.

5.3 Nájemce má právo k jednostranné okamžité výpovědi při nezaplacení jednoho měsíčního nájemného včetně energií a ostatních služeb ze strany podnájemce. Právo nájemce na jednostrannou výpověď vzniká následující den po dni splatnosti dle čl. 6.2. (splatnost je do 15.dne předcházejícího měsíce).

5.4 Podnájemce se zavazuje, že ke dni skončení podnájmu (tj. k poslednímu dni výpovědní lhůty, ke dni stanovenému dohodou stran nebo k poslednímu dni sjednané doby podnájmu uvedené v ust. 4.2 této smlouvy), bytovou jednotku vyklidí a vyklizenou předá Nájemci spolu se zařízením bytové jednotky uvedeným v ust. 4.1 této smlouvy, a to vše ve stejném stavu, v jakém bylo ke dni předání s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O předání bytové jednotky a zařízení se strany zavazují sepsat protokol, ve kterém zejména uvedou případné škody způsobené Podnájemcem. Podnájemce se dále zavazuje uhradit nájemci částku 5.000,- Kč po skončení podnájmu, který pokrývá náklady na úklid a vymalování bytové jednotky.

5.5 Podnájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na přidělení náhradního bytu, náhradního ubytování ani přístřeší.

 

VI. Úhrada za podnájem

6.1 Podnájemce se zavazuje platit Nájemci úhradu za užívání bytové jednotky č. … v souladu s přílohou č.1 – Rozpis plateb (dále jen úhrada za podnájem). Dále se zavazuje platit Nájemci ostatní poplatky v souladu s přílohou č.1 – Rozpis plateb.

6.2 Smluvní strany ke dni předání a převzetí ubytovací jednotky zaznamenají stavy měřidel formou přílohy číslo 2, která se stane nedílnou součástí této podnájemní smlouvy. Nájemce se zavazuje předložit jednou za rok po obdržení všech faktur vyúčtování Podnájemci. Tyto poplatky budou hrazeny Podnájemcem pro stejné období a ve stejných termínech jako úhrada za podnájem. Úhrada za podnájem a poplatky uvedené v ust. 6.1 této smlouvy jsou splatné Nájemci měsíčně předem bankovním převodem na jeho účet číslo:  110 796 732 / 2250 , Banka CREDITAS a.s. a to vždy do patnáctého dne předcházejícího měsíce. První platba v částce dle přílohy č.1 – Rozpis plateb ve výši bude zaplacena nájemci do 1 dne po podpisu smlouvy.

6.3 V den podpisu této smlouvy zaplatí Podnájemce v hotovosti k rukám Nájemce jistotu ve výši …………,- Kč což obě smluvní strany stvrzují svými podpisy této smlouvy. Jistota bude Podnájemci vrácena dle dohody smluvních stran nejpozději do 4 týdnů po obdržení vyúčtování za dobu podnájmu. Vratná jistota bude uložena na výše uváděném účtu nájemce, přičemž účastníci smlouvy se dohodli, že případné úroky z uložené částky budou ponechány na účtu nájemce a budou určeny na úhradu bankovních poplatků spojených s manipulací částek vztahujících se k platbám za pronájem výše popisované jednotky. Nájemce má právo z jistoty před jejím vrácením odečíst dlužné částky z podnájemného či jinak způsobenou škodu Podnájemcem. Ta však musí být předem písemně oznámena Podnájemci včetně přesné specifikace účelu srážky.

 

VII. Povinnosti Nájemce

7.1 Nájemce předá předmět této smlouvy Podnájemci v obyvatelném a dobrém stavu.

7.2 Nájemce je povinen udržovat předmět této smlouvy ve stavu způsobilém smluvenému užívání a v tomto stavu ho svým nákladem udržovat. Nájemce zodpovídá za opravy nebo výměnu (dle potřeby) základních zařízení, jako je tepelný, vodovodní, elektrický systém, vyjma oprav, které vznikly nesprávným používáním nebo poškozením způsobeným Podnájemcem.

7.3 Nájemce je povinen vrátit Podnájemci úhradu za podnájem v plné výši za dobu, ve které Podnájemce nemohl vůbec užívat předmět této smlouvy z důvodů živelné pohromy. To však platí jen v případě, že Podnájemce svým jednáním či opomenutím rozsah způsobených škod neovlivnil.

7.4 Pojištění bytové jednotky včetně zařízení a vybavení bytové jednotky včetně svých vlastních věcí hradí Podnájemce. Pojištění domu je hrazeno Nájemcem.

7.5 Nájemce je oprávněn si ponechat jednu sadu funkčních klíčů od bytové jednotky, kterou však může použít pouze v nejnutnějších případech havárií, živelních událostí a jim podobných situací

 

VIII. Povinnosti Podnájemce

8.1 Podnájemce se zavazuje řádně používat a udržovat bytovou jednotku včetně převzatého zařízení, užívat jej pouze pro svou vlastní potřebu a pro účely pobytu, tj. obvyklým způsobem a přiměřeně charakteru bytové jednotky a dále dodržovat bezpečnostní, protipožární předpisy a další předpisy dle platných zákonů. Podnájemce je povinen počínat si při užívání bytové jednotky tak, aby nerušil ostatní uživatele okolních bytových jednotek a domů.

8.2 Podnájemce není oprávněn poskytnout předmět této smlouvy k užívání další osobě, provádět v bytové jednotce stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu Nájemce ani vynášet zařízení bytové jednotky uvedené v ust. 4.1 této smlouvy mimo bytovou jednotku.

8.3 Podnájemce je povinen udržovat předmět této smlouvy v dobrém stavu. Náklady na menší opravy do 1000,- Kč ponese Podnájemce jako součást běžné údržby. Potřebu dalších oprav bude hlásit Nájemci bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Podnájemce nese odpovědnost za převzaté zařízení bytové jednotky.

8.5 Podnájemce je povinen umožnit 2x ročně Nájemci prohlídku předmětu této smlouvy za účelem ověření jeho stavu a stavu jeho vnitřního vybavení, a to po předchozím prokazatelném oznámení Podnájemci - učiněné nejpozději 48 hod. před jejím konáním.

8.6 Podnájemce se zavazuje, že v období posledních 2 měsíců doby podnájmu povolí Nájemci, aby ukazoval tuto bytovou jednotku případným budoucím podnájemcům na základě předchozí dohody o čase prohlídky, učiněné nejméně 48 hodin předem.

8.7. Podnájemce je oprávněn nahlásit si v předmětném bytě trvalý pobyt pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Pokud byl nájemce (a případně i osoba s ním předmět nájmu užívající) oprávněn k takovému nahlášení nebo takové nahlášení učinil neoprávněně, je povinen se (vč. osoby užívající s ním předmět nájmu) neprodleně odhlásit, a to nejpozději do 10 dnů od té doby, co jej pronajímatel vyzve k odhlášení.

8.8. Podnájemce a osoby, které s ním předmět nájmu užívají, nebudou v bytové jednotce a společných prostorách domu kouřit a užívat návykové látky (drogy). Dále nebudou v chovat psy, kočky ani ostatní zvířata.

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti, které nejsou stanoveny v této smlouvě, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

9.2 V případě sporu se smluvní vztahy obou stran řídí zákony platnými na území České republiky.

9.3 V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude nebo se stane neplatným, je platnost zbývajících částí smlouvy nedotčena. Na místo neplatného ustanovení nastupuje pak ustanovení obecně závazného předpisu, které je svojí povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této smlouvy.

9.4 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnou dohodou stran.

9.5. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zaplacení první dohodnuté úhrady za nájem a kauce.

9.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, seznámily se s jejím obsahem, a že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, je uzavírána určitě a vážně a za nikoliv nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 

Ve Starém Hradišti dne ……………………

 

-------------------------
Nájemce

-------------------------
Podnájmce

Přílohy:

  • Rozpis plateb
  • Předávací protokol se seznamem vybavení a protokol o stavu měřidel
  • Souhlas vlastníka s podnájmem
  • Definice běžné údržby a drobných oprav
  • Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies